Asai-Ryu Kata

Follow the links below to watch videos of kata performed by IJKA karateka, posted in the public domain. 

The Kibaken Kata

Kibaken Shodan

The No Kata

Gyaku-Zuki-No-Kata

The Junro Kata

Junro Shodan
Junro Nidan 1
Junro Nidan 2
Junro Sandan
Junro Yondan
Junro Godan

The Joko Kata

Joko Issei
Joko Nisei
Joko Sansei
Joko Yonsei
Joko Gosei

The Kakuyoku Kata

Kakuyoku Shodan
Kakuyoku Nidan
Kakuyoku Sandan

Others

Hachimon
Sensho
Shotei
Rakuyo 1
Rakuyo 2
Roshu
Rantai
Kashu
Suishu
Meikyo Nidan

Check back regularly for new additions